پاسخ به پرسش‌ و نظر فریال و ایران

porsesh-va-pasokh

دو کاربر محترم عهد و میثاق با نام‌های فریال و ایران ذیل مقاله‌ی «پاسخ به سخنان علی نخجوانی؛ بخش دوم» پرسش‌ و نظری درج نمودند؛ وبگاه عهد و میثاق ضمن استقبال از پرسش‌ها و نظرات کاربران و همراهان عزیز، مناسب دید تا پرسش‌ و نظر خانم‌ها فریال و ایران و پاسخ‌های کامل و دقیق جناب یزدانی (نویسنده محترم این مقاله) و جناب علی ثابتی را به صورت یک یادداشت مستقل منتشر نماید. 

 

پاسخ جناب یزدانی به پرسش‌ خانم فریال

خانم فریال گرامی؛
در پاسخ به پرسش شما که:
«لطفا بفرمائید کجا آقای نخجوانی گفتند آیات رو خواندن و نفهمیدن؟»
باید عرض کنم که جناب نخجوانی در دو موضع در سخنرانی خود تصریح می‌کنند که ما نصوص را می‌خواندیم و نمی‌فهمیدیم:

۱- مورد اوّل در دقیقه ۴۰ سخنرانی می‌گویند:
توقیع مبارک در تاریخ ۲۳ فوریه ۱۹۲۴ یعنی دو ماه و چند روز بعد از توقیع اوّل: باید در آینده و مرور زمان و نیز به هدایت بیت العدل اعظم امیدوار باشیم تا به درک روشن‌تر و کامل‌تر مندرجات و معانی تلویحی الواح وصایا فائض گردیم.
بابا بیان تلویحی توضیح اسرار کلمات الهی کار بیت العدل اعظم نبوده کار ولی امرالله بوده که او مبیّن است. چطور است که این‌گونه بیان می‌کنند؟! احبای عزیز ما می‌خواندیم و نمی‌فهمیدیم! بعد از صعود مبارک این حقایق روشن شد که چرا هیکل مبارک می فرمایند بیت العدل اینها را برای شما توضیح می دهد. می‌دانستند که در موقع تشکیل بیت العدل خودشان نخواهند بود؛ کتاب اقدس صریح است بعد از اغصان بیت العدل تشکیل می شود. برای این‌که خودشان نخواهند بود می‌دانستند که صعود واقع می‌شود کتاب اقدس هم‌زیستی بین ولیّ امر و بیت العدل را پیش‌بینی نکرده است. می‌دانستند صعود واقع می‌شود. صعود حضرت ولی امرالله برای ما بغتاً بود؛ برای روحیه خانم مظلوم بغتاً بود برای حضرت ولی امرالله غیر منتظره نبود. احبای عزیز امرالله مطمئن باشید همین‌طور است.

۲- مورد دوم در دقیقه ۶۵ سخنرانی در اثبات این‌که اگر احبّای ایران آثار شوقی افندی را مطالعه کرده بودند به درستی می‌فهمیدند که بیت‌العدل در تاریخ ۱۹۶۳ باید تشکیل می‌شد و در این راستا توقیع نوروز ۱۱۱ بدیع را برای حضّار قرائت می‌کنند:


«یا احبا البها باید کل…»
در ادامه می گویند:
ببینید چه قدر صریح است که باید در پایان این نقشه ۱۰ ساله بیت‌العدل تشکیل گردد. ببخشید ما زیارت می‌کردیم نمی‌فهمیدیم که مقصود مبارک چیه! می‌خواستند به ما بفرمایند که بابا من رفتنی هستم. کتاب اقدس را بخوانید نباید اغصان وجود داشته باشند در زمان تشکیل بیت‌العدل؛ من دارم به شما می‌گم در ۱۹۶۳ باید تشکیل شود؛ یعنی من نخواهم بود. نفهمیدیم!
ببخشید من صدای خودم را بلند می‌کنم والله خیال نکنید من عصبانی هستم یا (خنده حضّار) از بس من شما را دوست دارم، دارم این حرف رو می‌زنم والله خیلی معذرت می‌خواهم!

باید به جناب نخجوانی عرض کرد: اتفاقاً همه‌ی احبّا می‌فهمیدند و می‌فهمند که منظور ولیّ عزیز امرالله چیست و این شما هستید که به خاطر مصالحی، سخنی خلاف و غیر از منظور ولیّ امرالله را مطرح می‌کنید و با توجیهات بیهوده سعی در اثبات آن دارید.

پاسخ جناب علی ثابتی به پرسش‌ خانم فریال

خانم فریال گرامی
اگر نوشته آقای نخجوانی (پنج کلام در وجوه گوناگون نظم جهانی بهائی صفحه 33) وحتی نسخه تغییرداده شده وجایگزین آن (شش کلام در وجوه گوناگون نظم جهانی بهائی صفحه 31) را ملاحظه نمائید پاسخ خود را می یابید که نوشته است:
«اما بعضی از آیات کتاب مستطاب اقدس درک نشد، یا متاسفانه، حتی اشتباه فهمیده شد. فی المثل فقره معروف در کتاب اقدس که ظهور نظم بدیع جهانی را اعلام میدارد، به این معنی برداشت شد که نظم آیات کتاب اقدس از الگوی بی مثیلی تبعیت میکند که با نظم آیات بیان یا کتب مقدسه ادوار سالفه متفاوت است»
اینکه نوشته اید:
» نظر هر فرد از اعضای بیت العدل به تنهائی ممکن است دچار اشکال باشد ولی وقتی جمیع اعضا در کنار هم باشند آن وقت نظر بیت العدل اعظم الهی ست که خالی از هر اشکال و خطائی می باشد»
گرد همآئی افرادی که نظریات اشتباه دارند و بر خلاف الواح مبارک وصایای حضرت عبدالبهاء عمل میکنند و بر نظریات غلط خود پا فشاری مینمایند نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه سبب انحراف بیشتر خود آنها و افرادی که کور کورانه از آنها پیروی میکنند میشود، حتی اگر آن گروه بدون استحقاق خود را بیت العدل بنامند.
حضرت عبدالبهاء در الواح مبارک وصایای خود که مکمل ومتمم کتاب مستطاب اقدس میباشد نحوه تشکیل ، چگونگی و ترکیب بیت عدل اعظم رابه دقت و بصراحت تشریح و توصیف فرموده اند لهذا هر جا در بیانات ونصوص مبارکه حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء یا در پیامها و نوشته های اولین ولی امرالله ذکری از بیت عدل عمومی یا اعظم شده است مراد همان بیت عدل کامل و حقیقی است که حضرت عبدالبهاء توصیف فرموده اند نه موسساتی نامشروع که به غلط خود را به این اسم بنامند.
حضرت شوقی افندی میفرماید:
«هرهیئتی که به نظام الهی وبرحسب تعلیمات واصول وشرایط سماویه که در صحف الهیه مشروحأ مثبوت ومسطور است کاملأ کما ینبغی و یلیق لهذا المقام الرفیع والمرکز المنیع انتخاب و تشکیل نشود آن هیئت از اعتبار اصلی ورتبه روحانی ساقط واز حق تشریع ووضع احکام وسنن و قوانین غیر منصوصه ممنوع واز اشرف اسنی وقوه مطلقه علیا محروم »
(توقيعات مباركه ١٩٢٢-١٩٢٦: صفحه ۲۴۰)

حضرت عبدالبهاء در الواح مبارک وصایا بیت عدل حقیقی را چنین توصیف میفرمایند:
«اين مجمع مرجع كلّ امور است و مؤسّس قوانين و احكامی كه در نصوص الهی موجود نه و جميع مسائل مشكله در اين مجلس حلّ گردد و ولیّ امر اللّه رئيس مقدّس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز لاينعزل . و اگر در اجتماعات بالذّات حاضر نشود نائب و وكيلی تعيين فرمايد . و اگرچنانچه عضوی از اعضاء گناهی ارتكاب نمايد كه در حقّ عموم ضرری حاصل شود وليّ امراللّه صلاحيّت اخراج او دارد بعد ملّت شخص ديگر انتخاب نمايد. اين بيت عدل مصدرتشريعست و حكومت قوّه تنفيذ .»
ملاحظه میفرمائید که مجمعی بیت عدل و مرجع کل امور است که ولی امرالله رئیس مقدس آن باشد و مشخص فرموده اند که چنانچه ولی امرالله دربعضی از جلسات شرکت ننماید باید نماینده خود را به آن جلسات اعزام دارد و فقط ولی امرالله صلاحیت اخراج اعضائ گناهکار را دارد بنا بر این بیت العدل بدلی که بر خلاف بیان مبارک حضرت عبد البهاء و بر اساس دسیسه ایادی سابق ایجاد شده و فاقد رئیس مقدس است ولو نام بیت العدل اعظم الهی بر خود نهد قابل اعتنا نبوده ونیست.

ممنونم،

علی ثابتی

پرسش‌ خانم فریال

یک سوال
البته امیدوارم سانسور نکنید …
لطفا بفرمائید کجا آقای نخجوانی گفتند آیات رو خواندن و نفهمیدن؟
در ضمن بد نیست بدانید نظر هر فرد از اعضای بیت العدل به تنهائی ممکن است دچار اشکال باشد ولی وقتی جمیع اعضا در کنار هم باشند آن وقت نظر بیت العدل اعظم الهی ست که خالی از هر اشکال و خطائی می باشد

پاسخ جناب یزدانی به نظر خانم ایران

در پاسخ سركار خانم ایران كه فرمودند: چرا به جای نقد آقای نخجوانی پرسش‌های خود را (به صورت خصوصی) از بیت العدل اعظم نمی‌پرسید، باید عرض كنم سخنرانی جناب نخجوانی در جمع كثیری از احبّا و در یک كنفرانس عمومی بیان شده است؛ پس بهتر است انتقادات به بحث نیز به صورت عمومی مطرح گردد.
در ضمن بیت العدل بدلی هرچند خود را منتخب احبّا می‌داند، ولی همان‌طور كه در اساسنامه‌ی آن قید شده است، خود را پاسخگوی آنان نمی‌داند؛ به همین دلیل در مقابل انتقادات و پرسش‌های گوناگونی كه از سوی احبّا مطرح می‌شود، سكوت كرده و گاهی نیز در صورت شناخت از جایگاه پرسش‌كننده، پرسش‌ها را به صورت گزینشی، آن‌هم با تأخیر چهار تا شش ماهه پاسخ می‌گوید؛ بنابراین در مورد این قبیل پرسش‌ها كه موضوع آن عدم مشروعیّت بیت العدل بدلی است، هرگز نباید دنبال پاسخ قانع‌كننده بود!

نظر خانم ایران

بهتر است به جای نقد آقای نخجوانی اگر سوال و اشکالی به ذهن مبارک میرسه از بیت العدل اعظم بپرسید .

 

Advertisements

بیان دیدگاه

دسته همراهان عهد و میثاق, گزیده‌ای از نظرات

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.