بایگانی ماهانه: سپتامبر 2013

چهارمین ولی امر

جناب نصرت الله بهره‌مند مقام چهارمین ولی امر را در دیانت بهائی هم‌زمان با صعود جناب جوئل بری مارانجلّا عهده‌دار شدند.

Joel Bray Marangella

خبر صعود سومین ولی امر، جناب جوئل بری مارانجلّا در تاریخ 1 سپتامبر 2013 اعلام و تأیید می‌گردد. سومین ولی امر بهائی قبل از صعود خود، جانشین خویش جناب نصرت الله بهره‌مند را بر طبق مفاد الواح وصایای حضرت عبدالبهاء تعیین کردند. این انتصاب، بلافاصله بعد از صعود ولی امر الله لازم الاجرا می‌شود؛ بدین ترتیب جناب نصرت الله بهره‌مند مقام چهارمین ولی امر را در دیانت بهائی هم‌زمان با صعود جوئل بری مارانجلّا عهده‌دار شدند.

Nosrat'u'llah Bahremand

 Nosrat’u’llah Bahremand takes office as fourth Guardian as Orthodox Baha’is grieve loss of Joel Bray Marangella

The Orthodox Baha’is have recently announced the passing of the third Guardian, Joel Bray Marangella, on September 1, 2013. Prior to his death, the third Guardian appointed his successor, Nosrat’u’llah Bahremand, in accordance with the requirements of the Will and Testament of  Abdu’l-Baha. The appointment takes immediate effect upon the death of the Guardian.

۱ دیدگاه

دسته اخبار