درباره‌ی ما

عهد و میثاق - ولایت امر؛ رکن رکنین نظم بدیع آیین بهائی - سلسله‌ی ولایت امرالله هیچ‌گاه منقطع نمی‌گردد - وبگاه رسمی بهائیان ارتدکس ایران

بعد از صعود شوقی ربّانی در سال ۱۹۵۷، جامعه‌ی بهائی به دو گروه تقسیم شدند: عدّه‌ای بر این باورند که حضرت ولیّ امرالله به بزرگ‌ترین وظیفه‌ی تاریخی ـ الاهی خود جامه‌ی عمل پوشاند و برای جلوگیری از هرگونه اختلافی ولیّ امر بعدی را مشخّص فرمود؛ این گروه بر طبق نصوص معتقدند ولایت امر، رکن رکین نظم بدیع آیین بهائی است؛ امّا در مقابل، گروه دیگر بر این اعتقاد پای فشردند که با صعود حضرت ولیّ امرالله، سلسله‌ی ولایت امر برای همیشه منقطع گردیده است. این وب‌گاه در نظر دارد به نقد و بررسی درباره‌ی استمرار ولایت امر در آیین بهائی بپردازد.

عهد و میثاق - ولایت امر؛ رکن رکنین نظم بدیع آیین بهائی - سلسله‌ی ولایت امرالله هیچ‌گاه منقطع نمی‌گردد - وبگاه رسمی بهائیان ارتدکس ایران

وبگاه عهد و میثاق، به‌عنوان وبگاه رسمی بهائیان ارتدکس ایران، با این باور که سلسله‌ی ولایت امرالله هیچ‌گاه منقطع نمی‌گردد، به تشریح و تبیین این اصل بنیادین می‌پردازد که ولایت امر، رکن رکنین نظم بدیع آیین بهائی است.

Advertisements