درباره‌ی ما

بعد از صعود شوقی ربّانی در سال 1957، جامعه‌ی بهائی به دو گروه تقسیم شدند: عدّه‌ای بر این باورند که حضرت ولیّ امرالله به بزرگ‌ترین وظیفه‌ی تاریخی ـ الاهی خود  جامه‌ی عمل پوشاند و برای جلوگیری از هرگونه اختلافی ولیّ امر بعدی را مشخّص فرمود؛ این گروه بر طبق نصوص معتقدند ولایت امر، رکن رکین نظم بدیع آئین بهائی است؛ امّا در مقابل، گروه دیگر بر این اعتقاد پای فشردند که با صعود حضرت ولیّ امرالله، سلسله‌ی ولایت امر برای همیشه منقطع گردیده است. این وب‌گاه در نظر دارد به نقد و بررسی درباره‌ی استمرار ولایت امر در آئین بهائی بپردازد.

 

Advertisements